سرمایه گذاری در کانادا، برای افرادی که قصد دارند اقامت این کشور را اخذ کنند، با  حداقل ۱۵۰,۰۰۰ و...