مقاله حاضر به بررسی تأثیر و اهمیت فناوری در فرآیند استخدام در بانک‌هایی مانند بانک ملت، بانک کشاورزی و…