نیگیری یکی از انواع سوشی است که در آشپزی ژاپنی محبوبیت زیادی دارد. این نوع سوشی از برنج و…