بی ام ای یا شاخص توده بدنی چگونه محاسبه می‌شود؟ این پرسش یکی از محوری‌ ترین سؤال‌ها  در افراد…