گردشگری به معنی سفر رفتن با هدف لذت بردن یا برای کار و بیزینس است که خود به شاخه‌های…