می دانیم موادی که در طبیعت وجود دارند یا اسیدی هستند یا باز و میزان اسیدی یا باز بودن…