در بسیاری از ادیان، به منظور ابراز بندگی و تقرب به خدا در مناسبت ها و مواقع مختلف خرید…