در زمستان‌ ها احتمال اینکه از ویروس‌ ها و بیماری‌ ها در امان نمانیم، بیشتر از همیشه می‌شود. باید…